گوگل ادز

پکیج 100 دلاری تبلیغات گوگل

✔️ تبلیغات مدیریت شده
✔️ گزارش روزانه و هفتگی
✔️ مشاوره رایگان
✔️ تبلیغات صفحه اول گوگل
✔️ تبلیغات بنری
✔️ تبلیغات اپلیکیشن
✔️ تبلیغات ویدئویی

پکیج 200 دلاری تبلیغات گوگل

✔️ تبلیغات مدیریت شده
✔️ گزارش روزانه و هفتگی
✔️ مشاوره رایگان
✔️ تبلیغات صفحه اول گوگل
✔️ تبلیغات بنری
✔️ تبلیغات اپلیکیشن
✔️ تبلیغات ویدئویی

پکیج 500 دلاری تبلیغات گوگل

✔️ تبلیغات مدیریت شده
✔️ گزارش روزانه و هفتگی
✔️ مشاوره رایگان
✔️ تبلیغات صفحه اول گوگل
✔️ تبلیغات بنری
✔️ تبلیغات اپلیکیشن
✔️ تبلیغات ویدئویی

پکیج 1000 دلاری تبلیغات گوگل

✔️ تبلیغات مدیریت شده
✔️ گزارش روزانه و هفتگی
✔️ مشاوره رایگان
✔️ تبلیغات صفحه اول گوگل
✔️ تبلیغات بنری
✔️ تبلیغات اپلیکیشن
✔️ تبلیغات ویدئویی